PRODUKTY

Pojištění průmyslu a podnikatelů

Pro pokrytí rizik spojených s provozem firmy mohou posloužit standardní pojistné produkty, jejichž soupis je uveden v této sekci. Našim klientům ale také můžeme zajistit sjednání individuálních podmínek v rámci těchto běžných pojistných produktů, nebo individuální pojistné produkty přímo na míru.

Pojištění majetku

 • Živelní pojištění
 • Pojištění krádeže, vloupání, loupeže a vandalismu
 • Pojištění skel
 • Pojištění elektronických zařízení
 • Pojištění strojů a strojních zařízení
 • Pojištění stavebních a montážních rizik
 • Pojištění letadel a plavidel
 • Pojištění exponátů během výstavy
 • Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu uloženého v chladícím zařízení

Pojištění přepravy

 • Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 • Pojištění přepravy zásilek
 • Pojištění odpovědnosti dopravců a zasilatelů
 • Pojištění odpovědnosti za škodu v oblasti drážní dopravy
 • Pojištění cenností během přepravy
 • Pojištění věcí během silniční dopravy

Pojištění odpovědnosti

 • Pojištění obecné odpovědnosti za škodu
 • Pojištění profesní odpovědnosti za škodu
 • Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů
 • Zákonné Pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Pojištění všeobecné odpovědnosti z provozní činnosti
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb
 • Povinné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie
 • Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení

Pojištění přerušení provozu

 • Pojištění pro případ přerušení provozu z důvodu strojní závady
 • Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku
 • Pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti

Pojištění zemědělské

 • Pojištění nemovitého a movitého majetku v zemědělství
 • Pojištění plodin
 • Pojištění hospodářských zvířat
 • Pojištění lesů
 • Pojištění zemědělských strojů a strojních zařízení
 • Pojištění odpovědnosti pro případ škody způsobené provozem zemědělské organizace

Pojištění vozidel

 • Pojištění havarijní
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

Pojištění záruk

 • Pojištění garancí v oblasti stavebnictví
 • Pojištění pohledávek z obchodního styku
 • Pojištění záruky za celní dluh
 • Pojištění záruky za spotřební daň
 • Pojištění smluvní záruky
 • Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Pojištění právní ochrany

Zaměstnanecké programy

Cílem každé úspěšné společnosti je přilákat a udržet co nejlepší zaměstnance. Dobře zvolený systém odměňovaní doplněný vhodným systémem zaměstnaneckých výhod zvýší konkurenceschopnost při získávání pracovní síly a pomůže motivovat a stabilizovat klíčové pracovníky podniku.

Výhodami programu zaměstnaneckých výhod jsou pro zaměstnavatele:

 • úspora na daních
 • úspora mzdových nákladů

Produkty, které jsou předmětem programu zaměstnaneckých výhod:

 • Životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele
 • Penzijní připojištění s příspěvkem zaměstnavatele
Ve spolupráci s managementem podniku pomůžeme v rámci motivační politiky s realizací programu zaměstnaneckých výhod, kdy zaměstnavatel může svým zaměstnancům přispívat na životní pojištění a/nebo penzijní připojištění. V rámci těchto produktů lze uplatnit velice výhodné daňové úlevy jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Obdobným způsobem mohou být realizovány programy zvýhodněných pojistných produktů pro zaměstnance (tentokrát bez finančního příspěvku zaměstnavatele), který daný program podporuje pouze marketingově (pojištění soukromého majetku zaměstnanců, pojištění vozidel, zvýhodněné úrazové pojištění atp.)

Pojištění občanů a ostatní finanční produkty

Tuto kategorii pojištění sjednáváme pouze pro zaměstnance, management a vlastníky z řad firemní klientely.

Pojištění majetku a odpovědnosti

 • pojištění nemovitostí (rodinného nebo rekreačního domu)
 • pojištění domácnosti
 • pojištění bytové a nebytové jednotky
 • pojištění odpovědnosti za škody z běžného občanského života
 • pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka nemovitosti
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

Pojištění vozidel

 • pojištění havarijní
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

Životní pojištění

 • Rizikové
 • Úvěrové
 • Kapitálové
 • Investiční

Úrazové pojištění

Penzijní připojištění

Hypotéky

Stavební spoření