SLUŽBY

Identifikace a analýza rizik

Abychom mohli provést identifikaci a analýzu rizik, musíme se nejprve seznámit s klientovým podnikáním, s jeho vztahy s dodavateli a odběrateli, se strukturou výrobků a služeb, s majetkovými poměry ve firmě, se stavem stávajících smluv. 

Předmětem analýzy rizik jsou:

 • rozsah majetku,
 • standardní obchodní smlouvy,
 • prodejní a finanční procesy,
 • řízení vztahů s dodavateli zboží a služeb,
 • výrobní procesy,
 • nájemní smlouvy,
 • leasingové  smlouvy

Identifikace rizik probíhá formou rozhovorů s vedoucími pracovníky podniku, fyzickou prohlídkou míst podnikání a studiem firemních dokumentů. Vyhodnotíme všechna rizika, která podnik ohrožují z hlediska aktiv nebo tvorby zisku. Aktuální pojistné krytí rizik pak v dalším kroku porovnáváme se skutečnou potřebou. 

Analýza pojistné ochrany

Klientovy existující pojistné smlouvy prověřujeme s ohledem na:

 • účelnost,
 • úplnosti krytí,
 • právní čistoty,
 • přiměřenosti ceny pojištění k danému riziku.

Z našich zkušeností vyplývá zcela jednoznačně, že v mnoha podnicích je opomíjena pravidelná aktualizace pojistných smluv vzhledem k vývoji hodnoty majetku, cen i rizik ohrožujících hospodaření podniku. To může postupně vést ke značnému snížení skutečného rozsahu pojistného krytí a nepříjemnému překvapení při vzniku škody.

Definice pojistných potřeb

Na základě analýzy pojistné ochrany vypracujeme rizikovou zprávu ve které jsou definovány a pojmenovány pojistné potřeby podniku. Klient je s touto zprávou seznámen a zpráva slouží jako podklad pro umístění poptávky na pojistném trhu.

Výběrové řízení

Pro klienta vybíráme vhodného pojistitele obvykle na základě výběrového řízení mezi více pojistiteli, jehož výsledky poskytují klientovi objektivní obraz aktuálních možností pojistného trhu jak po stránce možného rozsahu krytí, tak i cenové úrovně. Vypracujeme podrobné podklady pro pojišťovny, na jejichž základě získáme konkrétní cenové nabídky. Jedině profesionálně vedené výběrové řízení na základě jednotného zadání umožní skutečné porovnání nabídek jednotlivých pojišťoven. Závěrečná zpráva pak obsahuje analýzu jednotlivých nabídek pojistitelů, včetně doporučených variant řešení celkového pojistného programu podniku. Výběrová řízení opakujeme v pravidelných intervalech, abychom tak zajistili klientům maximální využití konkurenčního prostředí na pojistném trhu. Významnou součástí této služby je i odborný dohled nad zněním textu pojistných smluv a využití všech možností ke sjednání rozsahu pojištění dle individuálních potřeb každého klienta.

Správa pojištění

Správou pojištění rozumíme proces neustálé aktualizace pojistných smluv podle skutečného stavu majetku a měnících se rizik. 
Pojistný program podniku není statickou záležitostí. K základní aktualizaci pojistných smluv dochází zpravidla 1x ročně při výročí hlavních pojistných smluv, kdy se přehodnocují pojistné částky pro nemovitý a movitý majetek  a zásoby. Na základě hospodářských výsledků uplynulého roku a plánu na další období je třeba vždy přehodnotit pojistnou částku pro pojištění přerušení provozu a podle rozvoje činnosti podniku se upravuje i pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za výrobek. Řada událostí má však na pojistný program vliv i v průběhu roku. Firma kupuje či prodává movitý či nemovitý majetek, mění se složení vozového parku, je třeba  vyřizovat vinkulace pojistného plnění pro banky či leasingové společnosti.

Formou návrhu dodatků či změn pojistných smluv tak neustále udržujeme pojistné krytí podniku v dohodnutém rozsahu. Změny a doplňky v pojistné ochraně zajišťujeme operativně. Klientům poskytujeme pomoc v tom, jak mají formulovat požadavky na pojištění svých subdodavatelů, ale jsme schopni poskytnout konzultace i u smluv, které mohou být předmětem požadavků na pojištění ze strany obchodního partnera na klienta.

Likvidace škod

Klíčovou součástí našich služeb je aktivní asistence při likvidaci škod. Pomáháme klientům s přípravou dokumentace škody a sledujeme postup pojistitele, abychom zajistili rychlé odškodnění. Aktivně spolupracujeme s likvidátory pojišťoven a nezávislými odhadci škod tak, abychom minimalizovali dopad škody na hospodaření společnosti.

Jsme připraveni podílet se jako poradci na řešení pojistných událostí i pro další zájemce, kteří nemají svého pojišťovacího makléře a nemají časové nebo lidské zdroje k řešení těchto záležitostí.  Službu provádíme za předem smluvně sjednaný honorář. Po seznámení se s daným případem s Vámi osobně projednáme konkrétní podmínky.